Tuesday, January 19, 2010

Last Spring Handout

Download Handout


Late Spring (1949) 108min.

Director: Yasujiro Ozu
Writer: Kôgo Noda, Yasujiro Ozu from the novel Chichi by Kazuo Hirotsu
Producer: Masaichi Nagata
Music: Senji Itô
Editor: Yoshiyasu Hamamura
Cinematography: Yuuharu Atsuta

Cast:

Chishû Ryû ... Shukichi Somiya
Setsuko Hara ... Noriko Somiya
Yumeji Tsukioka ... Aya Kitagawa
Haruko Sugimura ... Masa Taguchi
Hohi Aoki ... Katsuyoshi

No comments: