Monday, January 11, 2010

Floating Weeds Handout

Floating Weeds (1959) 119min.
Director: Yasujiro Ozu
Writer: Kôgo Noda, Yasujiro Ozu (based on the 1934 Ikeda script)
Producer: Masaichi Nagata
Music: Kojun Saitô
Editor: Toyo Suzuki
Cinematography: Kazuo Miyagawa
(Kurosawa’s Rashomon, Mizogichi’s Ugetsu)

Cast:
Komajuro … Ganjiro Nakamura
Sumiko … Machiko Kyo
Kayo … Ayako Wakao
Kiyoshi … Hiroshi Kawaguchi
Oyoshi … Haruko Sugimura
Aiko … Hitomi Nozoe

No comments: